—крыть/ѕоказать меню
ќб учебниках –ешаем ѕоиграем? —мотри... »спользуй на уроке! јнимации по физике ‘изика - малышам! Ёксперимент Ёто интересно! јстрономи€ ≈сть иде€! ќбразование вне политики ≈сть вопросы? ѕеречитаем... –епетитор јнекдот в тему ‘изическа€ библиотека
 
 
  [ѕеречитаем] :  ак оценить де€тельность школы или вуза
| јвтор јвтор: admin | ƒата ƒата: 30.06.2012, 09:21 | ѕросмотров ѕросмотров (2388) | ѕечать ѕечать

 ак оценить де€тельность школы или вуза

 ак оценить де€тельность школы или вуза

” галоҐным адукацыйным ведамстве вызначыл≥с€ з крытэры€м≥ эфектыҐнасц≥ ≥х работы

ћ≥н≥стэрства адукацы≥ агучыла крытэры≥ ≥ паказчык≥ дзейнасц≥ ҐстаноҐ адукацы≥, €к≥€ рэкамендавана выкарыстоҐваць м€сцовым органам к≥раванн€ адукацы€й пры ацэнцы эфектыҐнасц≥ дзейнасц≥ ҐстаноҐ адукацы≥ за 2012 год.  рытэры≥ ахопл≥ваюць усе ҐзроҐн≥ адукацы≥ — дашкольную, агульную с€рэднюю, спецы€льную, с€рэднюю спецы€льную, прафес≥йна-тэхн≥чную, вышэйшую ≥ дадатковую адукацыю.

Ќемалаважна, што распрацаваны€ Ґ галоҐным адукацыйным ведамстве крытэры≥ Ґключаюць не тольк≥ звестк≥ статыстычнай справаздачнасц≥, але ≥ ацэнку дзейнасц≥ Ґстановы адукацы≥ спажыҐцам≥ адукацыйных паслуг.

Ќапрыклад, у дачыненн≥ да ҐстаноҐ дашкольнай адукацы≥ будуць брацца пад увагу так≥€ крытэры≥, €к паказчык заб€спечанасц≥ кадрам≥ ≥ ц€кучасць педагаг≥чных кадраҐ, узровень квал≥ф≥кацы≥ педагогаҐ; заб€спечанасць сродкам≥ выхаванн€ ≥ навучанн€, вучэбна-нагл€дным≥ дапаможн≥кам≥, гульн€вым абстал€ваннем, спартыҐным рыштункам, электронным≥ сродкам≥ навучанн€; выкананне натуральных нормॠхарчаванн€. ” графе "эканам≥чны€ вын≥к≥" ф≥гуруюць выдатк≥ на навучанне ≥ Ґтрыманне аднаго дз≥ц€ц≥ (дл€ дз€ржавы ≥ дл€ бацькоҐ), а таксама выкананне паказчыка па энергазберажэнн≥. –аз у год с€род бацькоҐ будзе праводз≥цца анкетаванне з мэтай высветл≥ць ступень задаволенасц≥ бацькоҐ €касцю адукацы≥ сва≥х дз€цей. Ѕудуць ацэньвацца таксама стан здар выхаванцॠ(ц≥ не пагоршыҐс€ Єн за час ≥х знаходжанн€ ва Ґстанове адукацы≥), паказчык захваральнасц≥ ≥ колькасць выпадкॠтраҐматызму с€род дз€цей.

¬а Ґстановах агульнай с€рэдн€й адукацы≥ ступень задаволенасц≥ бацькоҐ €касцю адукацы≥ таксама будзе ацэньвацца з дапамогай анкетаванн€ (адз≥н раз у год). јле пад увагу будуць брацца ≥ шмат ≥ншых важных нюансॠ— так≥х, напрыклад, €к напаҐн€льнасць класаҐ, працэнт навучэнцаҐ, €к≥€ наведваюць факультатыҐны€ зан€тк≥, працэнт вуч툥, уц€гнутых у мерапрыемствы шостага школьнага дн€, колькасць выпускн≥коҐ 9-х ≥ 11-х класаҐ, €к≥€ н≥дзе не навучаюцца ≥ не працуюць, працэнт навучэнцаҐ, €к≥€ знаходз€цца на Ґл≥ку Ґ ≥нспекцы≥ па справах непаҐналетн≥х, колькасць заф≥ксаваных парушэн툥 прав≥лॠунутранага распарадку (пропуск≥ зан€ткаҐ, факты курэнн€ ≥ г.д.), колькасць пропускॠвучэбных зан€ткॠпа прычыне хваробы, паказчык траҐматызму с€род навучэнцаҐ. ƒзел€ справ€дл≥васц≥ трэба заҐважыць, што ацэньвацца будуць не тольк≥ паводз≥ны вуч툥, але ≥ паводз≥ны работн≥кॠустановы адукацы≥: дапушчаны€ ≥м≥ правапарушэнн≥ ц≥ парушэнн≥ прав≥лॠунутранага распарадку (факты курэнн€ на тэрыторы≥ навучальнай установы, спажыванн€ сп≥ртных нап≥ткॠ≥ гэтак далей).

јле самае ц≥кавае, безумоҐна, хаваецца за крытэрыем "€касць адукацы≥". јгульнав€дома, што педагог≥ выпускных класॠ€к агню ба€цца вын≥кॠцэнтрал≥заванага тэсц≥раванн€, ба€цца, каб ≥х не пакарал≥ за тое, што ≥х вучн≥ апынул≥с€ Ґ самым н≥зе аб≥турыенцкага рэйтынгу. ћагчыма, ц€пер €ны змогуць уздыхнуць з палЄгкай? ¬а Ґс€л€к≥м разе аф≥цыйна пад увагу будуць брацца тольк≥ вын≥к≥ выпускн≥коҐ гэтага года, €к≥€ на ÷“ атрымаюць бал, вышэйшы за с€рэдн≥ бал па кра≥не. јргументам на карысць €касц≥ адукацы≥ будзе таксама на€Ґнасць с€род выхаванцॠустановы адукацы≥ Ґдзельн≥кॠабласнога ≥ рэспубл≥канскага турॠшкольных ал≥мп≥€д, ≥нтэлектуальных, спартыҐных ≥ творчых конкурсॠ≥ турн≥раҐ. ј вось пасп€ховасць дзев€ц≥класн≥кॠбудзе ацэньвацца крыху ≥ншым чынам: будзе падл≥чвацца працэнт навучэнцॠдз€в€тых класаҐ, €к≥€ маюць с€рэдн≥ бал пасп€ховасц≥ 6 ≥ н≥жэй ≥ прадоҐжыл≥ навучанне ва Ґстановах прафес≥йна-тэхн≥чнай адукацы≥.

” с≥стэме прафес≥йна-тэхн≥чнай, с€рэдн€й спецы€льнай ≥ вышэйшай адукацы≥ галоҐным≥ "экспертам≥" па €касц≥ адукацы≥ стануць €к працадаҐцы (задаволены€ ц≥ незадаволены€ €касцю падрыхтоҐк≥ маладых спецы€л≥стаҐ), так ≥ сам≥ выпускн≥к≥, €к≥€ будуць даваць ацэнку €касц≥ вучэбных праграм ≥ €касц≥ выкладанн€.

” вышэйшай школе адным з ≥ндыкатарॠацэнк≥ эфектыҐнасц≥ работы будзе л≥чыцца працэнт выпускн≥коҐ першай ступен≥ адукацы≥, €к≥€ здал≥ вын≥ковую атэстацыю з адзнакам≥ 9 ≥ 10 балаҐ, ≥ працэнт асп≥рантॠ(дактарантаҐ), €к≥€ абаран≥л≥ дысертацы≥ Ґ адведзены тэрм≥н або закончыл≥ навучанне з праходжаннем пап€рэдн€й экспертызы дысертацы≥.

ћ≥н≥стр адукацы≥ —€ргей ћј— ≈¬≤„ спадз€ецца, што зацверджаны€ крытэры≥ не тольк≥ адлюстроҐваюць сучасны€ патрабаванн≥ грамадства да дзейнасц≥ навучальных устаноҐ, але ≥ будуць стымул€ваць разв≥ццЄ ҐстаноҐ адукацы≥. ¬а Ґс€л€к≥м разе ц€пер ус≥м к≥раҐн≥кам в€домы€ арыенц≥ры, на €к≥€ трэба нацэльваць педагаг≥чны€ калектывы. « ≥ншага боку, ≥ ¬Ќ”, каб павыс≥ць свой рэйтынг, магчыма, будуць больш клапац≥цца пра сваю "бачнасць" у ≥нтэрнэт-прасторы ≥ прысутнасць у м≥жнародных рэйтынгах, пра колькасць публ≥кацый сва≥х выкладчыкॠу навуковых выданн€х ≥ пераход да выкладанн€ вучэбных дысцыпл≥н на замежных мовах, пра стажыроҐк≥ выкладчыкॠза м€жой ≥ Ґдзел у м≥жнародных акадэм≥чных праграмах абмену. ¬ельм≥ важна, што за мног≥€ паказчык≥ адказнасць разам з к≥раҐн≥кам≥ ҐстаноҐ адукацы≥ будуць несц≥ ≥ к≥раҐн≥к≥ м€сцовых органॠк≥раванн€ адукацы€й — напрыклад, за кадравае забесп€чэнне ҐстаноҐ адукацы≥, ≥х матэры€льна-тэхн≥чную базу, на€Ґнасць камп'ютарॠз шырокапалосным доступам у ≥нтэрнэт ≥ нават за рэгул€рнае абнаҐленне ≥нтэрнэт-сайта Ґстановы адукацы≥.

«араз ужо распачалас€ работа па стварэнн≥ агульнай электроннай базы аб дзейнасц≥ ҐстаноҐ адукацы≥ ≥ органॠк≥раванн€ адукацы€й на падставе распрацаваных крытэры€Ґ.

Ќадзе€ Ќ≤ јЋј≈¬ј.    "«в€зда" 29.06.12г.    www.zviazda.by/ru/issue/article.php?id=99195


Ќе нравитс€ ( - ) +1 Ќравитс€ ( + )
 лючевые слова  лючевые слова:

ѕохожие новости
 • √рамадска€ дыскус≥€: як зраб≥ць беларускую школу эфектыҐнай?
 • –эформа адукацы≥ Ґ √руз≥≥
 • ¬еды без уменн€ ≥х прым€н≥ць Ч €к чамадан без ручк≥
 • „аму вучань атрымл≥вае на ≥спыце Ґ школе 8Ч9 балॠз 10, а на тэсце Ч 12Ч15 ...
 • Ѕеларуск≥€ ≥ беларускамоҐны€ школы Ґ кра≥не


 •  омментарий #1
  :: јвтор јвтор: Benny :: ƒата 30.09.2012, 18:25 :: ћесто жительства: -- :: ICQ: --
  Benny

  «арегистрирован:
  --

  Ќовостей: 0
   омментариев: 0
  «вание: гость
  --------------------
  E-mail:
  Your post has moved the dbeate forward. Thanks for sharing!

  ƒобавление комментари€

  ¬аше им€:

  ¬аш E-Mail:


  ¬ключите эту картинку дл€ отображени€ кода безопасности
  ќбновить, если не виден код


  ¬ведите результат сложени€:


    Ўкольна€ физика
  Copyright © 2004-2010 "Ўкольна€ физика". All Rights Reserved. ќбратна€ св€зь | Feedback |  арта сайта | Sitemap | —татистика | Statistics
  Designed by: 7-by © 2010. —лужбы мониторинга серверов