—крыть/ѕоказать меню
ќб учебниках –ешаем ѕоиграем? —мотри... »спользуй на уроке! јнимации по физике ‘изика - малышам! Ёксперимент Ёто интересно! јстрономи€ ≈сть иде€! ќбразование вне политики ≈сть вопросы? ѕеречитаем... –епетитор јнекдот в тему ‘изическа€ библиотека
 
 
  [ѕеречитаем] : √рамадска€ дыскус≥€: як зраб≥ць беларускую школу эфектыҐнай?
| јвтор јвтор: admin | ƒата ƒата: 24.06.2012, 15:30 | ѕросмотров ѕросмотров (2871) | ѕечать ѕечать

√рамадска€ дыскус≥€: як зраб≥ць беларускую школу эфектыҐнай?

√рамадска€ дыскус≥€: як зраб≥ць беларускую школу эфектыҐнай?
Ѕацьк≥ хочуць, каб € трымॠглобус ...
Ќа гэтую тэму карэспандэнтка «ј≤‘» √анна  ручкова гутарыць з ћ≥калаем «апрудск≥м, кандыдатам педагаг≥чных навук, загадчыкам кафедры педагог≥к≥ ≥ ф≥ласоф≥≥ адукацы≥ јкадэм≥≥ пасл€дыпломнай адукацы≥.

- ¬ы был≥ аҐтарам артыкулॠпра эфектыҐную школу (на аснове амерыканскага досведу). јдна з €е адметных рысॠ– кл≥мат высок≥х чакан툥 ад ус≥х дз€цей. јпалагеты гэтай школы трымаюцца думк≥, што Ґсе дзец≥ – здольны€, незалежна ад сацы€льных умоваҐ, генетык≥. ≤ кал≥ нешта Ґ ≥х не атрымл≥ваецца, то замест таго, каб сартаваць вуч툥 на н€здарॠ≥ выдатн≥каҐ, педагогу трэба м€н€ць сваЄ выкладанне. ÷≥ шмат беларуск≥х педагогॠсЄнн€ гатовы€ на такое: м€н€ць сваЄ выкладанне, каб дагадз≥ць дз≥ц€ц≥?
- —апраҐды, адным з ≥ндыкатарॠэфектыҐных школ з’€Ґл€ецца дэманстрацы€ з боку настаҐн≥ка, бацькоҐ высок≥х чакан툥 ад кожнага дз≥ц€ц≥. ¬учню кажуць: ты можаш лепш, у ц€бе атрымаецца, твае патэнцыйны€ магчымасц≥ в€л≥к≥€, ты зможаш! ƒл€ гэтага, скажам, табе трэба зраб≥ць тое ц≥ тое. ¬ажна дз≥ц€ц≥ даць магчымасць выбару. ¬учань бачыць, што €го шануюць, ≥ зм€н€е сваЄ стаҐленне да навучанн€, самавызначаецца на дзейнасць.  ал≥ на вучн€ «махнул≥ рукой», то Єн не зможа дас€гнуць адукацыйных поспехаҐ.
“эндэнцы€ Ґ нас станоҐча€: усЄ больш настаҐн≥кॠна практыцы рэал≥зуюць асабова-арыентаваны падыход, €к≥ мае на Ґвазе, што не настаҐн≥к, не навучальны прадмет, а сам навучэнец знаходз≥цца Ґ цэнтры Ґрока. ѕра гэта сведчаць Ґрок≥, €к≥€ рэпрэзентуюць настаҐн≥ка на розных конкурсах.

 –џ“Ё–џ… Ё‘≈ “џ°Ќј—÷≤

- ¬ы Ґжо даҐно Ґ педагог≥цы. ÷≥ сфармавал≥ вы свае крытэры≥ эфектыҐнай школы?
- “ак≥€ крытэры≥ Єсць за м€жой, характэрны€ €ны ≥ дл€ шмат €к≥х школ нашай кра≥ны. √эта л≥дарства дырэктара Ґ адукацыйным працэсе, кал≥ Єн паглыбл€ецца Ґ тое, што адбываецца на Ґроках ≥ факультатыҐных зан€тках. ѕав≥нна быць агульна€ ≥ зразумела€ мэта дл€ Ґс€го калектыву, упарадкаванасць функцы€наванн€, здаровае ≥ б€спечнае ас€роддзе, партнЄрск≥€ дачыненн≥ з бацькам≥, €к ужо згадвалас€, дэманстрацы€ в€л≥к≥х чакан툥 ад кожнага дз≥ц€ц≥, на€Ґнасць у навучэнцॠдастатковага часу дл€ выкананн€ задан툥, магчымасць выбару вучн€м≥ ҐзроҐн€Ґ вывучэнн€ школьных прадметаҐ.

- ј €к≥м вы бачыце эфектыҐнага выпускн≥ка школы: з €к≥м наборам ведаҐ, умен툥, маральных €касц€Ґ?
- “акое бачанне важна мець кожнай школе. ≤дэальнае Ґ€Ґленне пра выпускн≥ка з’€Ґл€ецца арыенц≥рам дл€ Ґзгодненай дзейнасц≥ педагаг≥чнага калектыву ≥ бацькоҐ. ƒадзена€ мадэль пав≥нна распрацоҐвацца ≥ фармавацца Ґс≥м педагаг≥чным калектывам пры Ґдзеле бацькоҐ. “ады кожны настаҐн≥к, выхавальн≥к будзе адчуваць сваЄ дачыненне да агульнай справы. «адачы выхаванн€ вызначаюцца на грунце Ґсведамленн€ суп€рэчнасц≥ пам≥ж ≥дэальным у€Ґленнем пра выпускн≥ка ≥ тым, што Єсць у рэальнасц≥.
ƒл€ значнай частк≥ выпускн≥коҐ школ эфектыҐнасць – гэта пасп€ховасць на цэнтрал≥заваным тэставанн≥. ≤ншым вучн€м важна авалодаць праграмным м≥н≥мумам ведॠ≥ Ґмен툥 дл€ адукацыйнага ≥ прафес≥йнага самавызначэнн€, каб мець глебу паводз≥нॠу свеце людзей, прыроды, тэхн≥к≥ ≥ тэхналог≥й.
Ўто да маральных €касц€Ґ, то мне асаб≥ста хацелас€ б, каб выпускн≥к≥ школ заҐсЄды ≥ Ґсюды дэманстравал≥ культуру паводз≥наҐ, был≥ «з€лЄным≥» (гэта значыць экалаг≥чна выхаваным≥), был≥ здольны€ негвалтоҐна вырашаць праблемы, умел≥ адаптавацца да зменл≥вых умовॠжыцц€ ≥ м€н€ць жыццЄ да лепшага, был≥ прых≥льн≥кам≥ каштоҐнасц≥ «–адз≥ма» ды ≥нш.

ѕ–ј ‘≤Ћј—ќ‘≤ё ≤ ¬џЅј–

- —Єнн€ Ґ –ас≥≥ в€дзецца ажыҐлена€ дыскус≥€ пра мэтазгоднасць ув€дзенн€ Ґ школах ф≥ласоф≥≥. ѕрых≥льн≥к≥ ≥дэ≥ ҐпэҐнены€, што гэта павыс≥ць €касць мысленн€, маральнасц≥, агулам адукацы≥. ÷≥ мэтазгодна выкладаць ф≥ласоф≥ю Ґ беларуск≥х школах сЄнн€?
- Ѕ€сспрэчна, так≥€ прадметы, €к ф≥ласоф≥€, пс≥халог≥€, этыка, экалог≥€ ды ≥ншы€ дал≥ бы пэҐны ҐнЄсак у адукаванасць выпускн≥коҐ. јднак уключаць ≥х у навучальны план агульнаадукацыйнай установы, на маю думку, немэтазгодна. ѕа-першае, перал≥к навучальных прадметॠдас€гнуҐ «пункта насычэнн€», ≥ Ґв€дзенне дадатковых прыв€ло б да перагрузк≥ або скарачэнн€ навучальных гадз≥нॠна ≥ншы€ прадметы. ѕа-другое, элементы ф≥ласофск≥х ведॠвучн≥ атрымл≥ваюць на Ґроках ф≥з≥к≥, г≥сторы≥, грамадазнаҐства, а экалаг≥чных – на Ґроках б≥€лог≥≥, ф≥з≥к≥ ды ≥нш. ѕа-трэц€е, перал≥чаны€ прадметы можна вывучаць на факультатыҐных зан€тках.

- ” бацькоҐ абуджаецца ц≥кавасць да пераходу дз€цей на ≥ндыв≥дуальны навучальны план. ÷≥ зможа Єн вырашыць праблемы €касц≥, безальтэрнатыҐнасц≥ школьнай адукацы≥?

- ” арт. 31 «јсноҐны€ правы навучэнцॻ  одэкса –эспубл≥к≥ Ѕеларусь аб адукацы≥ пазначана, што навучэнцы «... маюць права на навучанне згодна з ≥ндыв≥дуальным навучальным планам у межах зместу адукацыйнай праграмы».  одэкс б€рэ моц з верасн€ 2011 года. ѕакуль ц€жка меркаваць, €к≥€ будуць рамк≥ прым€ненн€ названай нормы. Ќа маю думку, было б добра акрам€ асноҐнага навучальнага плана даць магчымасць навучэнцам на трэц€й ступен≥ агульнай с€рэдн€й адукацы≥ самастойна вызначаць набор прадметॠ≥ ҐзроҐн≥ ≥х вывучэнн€.

≤ЌЎјћќ°Ќј≈ ј—я–ќƒƒ«≈

- ” праекце праграмы сацы€льна-эканам≥чнага разв≥цц€ на наступную п€ц≥годку Єсць лозунг «—творым школу, адкуль выходз≥ць ≥нтэлектуальна€ моладзь, €ка€ валодае ≥нфармацыйным≥ тэхналог≥€м≥ ≥ замежнай мовай». ¬ам Єсць што да €го дадаць?
- ”менне працаваць з ≥нфармацы€й ≥ валоданне замежнай мовай – дзве найважнейшы€ ключавы€ кампетэнцы≥ сучаснага чалавека. ¬ыпускн≥к≥ беларуск≥х школ валодаюць камп’ютарам, прынамс≥, на ҐзроҐн≥ карыстальн≥ка. ¬арта в≥таць крок≥, здзейснены€ Ґрадам адносна выкладанн€ замежных мовॠ(павел≥чэнне колькасц≥ тыднЄвых навучальных гадз≥нॠда трох (а Ґ г≥мназ≥€х ≥ л≥цэ€х – да п€ц≥), дз€ленне класॠна 3 падгрупы, патрабаванне рэал≥зацы≥ камун≥кацыйнага падыходу Ґ навучанн≥ ды ≥нш.) ÷≥ будуць у вын≥ку гэтых крокॠвыпускн≥к≥ размаҐл€ць на замежнай мове, разумець маҐленне замежн≥ка? ѕрагрэс будзе, але дл€ вырашэнн€ пастаҐленай задачы €шчэ неабходна стварыць ас€роддзе ≥ншамоҐных знос≥наҐ. “рох навучальных гадз≥нॠна прац€гу тыдн€ тут недастаткова. ѕажаданы€ больш шырок≥€ абмены школьн≥кॠз установам≥ адукацы≥ кра≥ны вывучанай мовы, дэманстрацы€ па тэлебачанн≥ недубл€ваных ф≥льмॠз субтытрам≥, актыҐны Ґдзел вуч툥 у м≥жнародных тэлекамун≥кацыйных праектах, прав€дзенне Ґ школах ≥ Ґ с≥стэме дадатковай адукацы≥ мерапрыемствॠна замежнай мове ды ≥нш.
√утарыла √анна  ручкова,  aif.by


 лючевые слова  лючевые слова:

ѕохожие новости
 •  ак оценить де€тельность школы или вуза
 • –эформа адукацы≥ Ґ √руз≥≥
 • „аму вучань атрымл≥вае на ≥спыце Ґ школе 8Ч9 балॠз 10, а на тэсце Ч 12Ч15 ...
 • ¬еды без уменн€ ≥х прым€н≥ць Ч €к чамадан без ручк≥
 • Ѕеларуск≥€ ≥ беларускамоҐны€ школы Ґ кра≥не


 • ƒобавление комментари€

  ¬аше им€:

  ¬аш E-Mail:


  ¬ключите эту картинку дл€ отображени€ кода безопасности
  ќбновить, если не виден код


  ¬ведите результат сложени€:


    Ўкольна€ физика
  Copyright © 2004-2010 "Ўкольна€ физика". All Rights Reserved. ќбратна€ св€зь | Feedback |  арта сайта | Sitemap | —татистика | Statistics
  Designed by: 7-by © 2010. —лужбы мониторинга серверов