—крыть/ѕоказать меню
ќб учебниках –ешаем ѕоиграем? —мотри... »спользуй на уроке! јнимации по физике ‘изика - малышам! Ёксперимент Ёто интересно! јстрономи€ ≈сть иде€! ќбразование вне политики ≈сть вопросы? ѕеречитаем... –епетитор јнекдот в тему ‘изическа€ библиотека
 
 
  [»спользуй на уроке!] : Ёкзаменационные билеты по физике за курс средней школы 2009-2010 (Ѕеларусь)
| јвтор јвтор: admin | ƒата ƒата: 24.08.2010, 10:47 | ѕросмотров ѕросмотров (16951) | ѕечать ѕечать

Ёкзаменационные билеты по физике за курс средней школы 2009-2010 (Ѕеларусь)

Ёкзаменационные билеты по физике за курс средней школы 2009-2010 (Ѕеларусь)
 
Ѕ≥лет є 1
1.         ѕершы закон Ќьютана. ≤нерцы€льны€ с≥стэмы адл≥ку.
2.         «адача па тэме «–абота ≥ магутнасць паста€ннага электрычнага току. «акон ƒжоҐл€—Ћенца».
3.         Ёксперыментальнае заданне. ѕраверка закону адб≥цц€ св€тла.
 
Ѕ≥лет є 2
1.         ћаса. —≥ла. ƒруг≥ закон Ќьютана.
2.         «адача па тэме «ѕраламленне св€тла».
3.         Ёксперыментальнае заданне. ¬ызначэнне супрац≥Ґленн€ рэз≥стара.
 
Ѕ≥лет є 3
1.         «акон сусветнага прыц€гненн€. —≥ла ц€жару ≥ вага цела.
2.         «адача па тэме «≤запрацэсы Ґ ≥дэальным газе».
3.         Ёксперыментальнае заданне. ƒаследаванне размеркаванн€ напружанн€ на участку электрычнага ланцуга з пасл€доҐным злучэннем правадн≥коҐ.
 
Ѕ≥лет є 4
1.         “рэц≥ закон Ќьютана. «начэнне законॠЌьютана.
2.         «адача па тэме ««акон ќма дл€ Ґчастка электрычнага ланцуга ≥ замкнутага (поҐнага) электрычнага ланцуга».
3.         Ћабараторна€ работа. ¬ызначэнне аптычнай с≥лы зб≥раючай л≥нзы.
 
Ѕ≥лет є 5
1.         ≤мпульс. «акон захаванн€ ≥мпульсу.
2.         «адача па тэме «Ќапружанасць электрастатычнага пол€».
3.         Ћабараторна€ работа. ¬ым€рэнне Ґдзельнай цеплаЄм≥стасц≥ рэчыва.
 
Ѕ≥лет є 6
1.         —≥ла пругкасц≥. «акон √ука.
2.         «адача па тэме «“онк≥€ л≥нзы. ‘ормула тонкай л≥нзы».
3.         Ёксперыментальнае заданне. ¬ызначэнне супрац≥Ґленн€ участка электрычнага ланцуга з паралельным злучэннем правадн≥коҐ.
 
Ѕ≥лет є 7
1.         Ёлектрычнае поле. «акон  улона.
2.         «адача па тэме «“рэнне. —≥ла трэнн€».
3.         Ёксперыментальнае заданне. ѕраверка выканальнасц≥ прынцыпу абарачальнасц≥ светлавых пром툥.
 
Ѕ≥лет є 8
1.          ≥нетычна€ энерг≥€. ѕатэнцы€льна€ энерг≥€. «акон захаванн€ механ≥чнай энерг≥≥.
2.         «адача па тэме «”раҐненне стану ≥дэальнага газу».
3.         Ёксперыментальнае заданне. ¬ызначэнне магн≥тных палюсоҐ шпул≥ з токам.
 
Ѕ≥лет є 9
1.         ѕравадн≥к з токам у магн≥тным пол≥. —≥ла јмпера.
2.         «адача па тэме «ѕросты€ механ≥змы».
3.         Ёксперыментальнае заданне. ѕраверка закону праламленн€ св€тла.
 
Ѕ≥лет є 10
1.         Ёлектрычны зарад. ƒыскрэтнасць электрычнага зараду. «акон захаванн€ электрычнага зараду.
2.         «адача па тэме «ѕераход рэчыва з аднаго агрэгатнага стану Ґ ≥ншы».
3.         Ёксперыментальнае заданне. ¬ызначэнне цэнтра ц€жару плоскай аднароднай пласц≥нк≥.
 
Ѕ≥лет є 11
1.         ¬агальны контур. —вабодны€ электрамагн≥тны€ ваганн≥ Ґ контуры.
2.         «адача па тэме «ƒзе€нне вадкасц≥ ≥ газу на апушчаны€ Ґ ≥х целы».
3.         Ёксперыментальнае заданне. ѕраверка выкананн€ ҐраҐненн€ цеплавога балансу.
 
Ѕ≥лет є 12
1.         ƒоследы –эзерфорда. ядзерна€ мадэль атама.
2.         «адача па тэме ««акон ќма дл€ поҐнага ланцуга».
3.         Ёксперыментальнае заданне. ¬ызначэнне с€рэдн€й шчыльнасц≥ неаднароднага цела.
 
Ѕ≥лет є 13
1.         ћагн≥тны паток. «'€ва электрамагн≥тнай ≥ндукцы≥.
2.         «адача па тэме «”нутрана€ энерг≥€ ≥дэальнага газу. —посабы €е зм€ненн€».
3.         Ћабараторна€ работа. ¬ызначэнне жорсткасц≥ спружыны
 
Ѕ≥лет є14
1.          вантавы€ пастулаты Ѕора. ¬ыпраменьванне ≥ паглынанне св€тла атамам≥.
2.         «адача па тэме «ћехан≥чна€ работа. ћагутнасць».
3.         Ёксперыментальнае заданне. ¬ывучэнне залежнасц≥ тэмпературы вады ад часу пры €е ахаладжэнн≥.
 
Ѕ≥лет є15
1.         Ёлектрычны ток у газах ≥ вакууме.
2.         «адача па тэме «‘отаэлектрычны эфект».
3.         Ёксперыментальнае заданне. ¬ызначэнне каэф≥цыента трэнн€ дрэва па дрэве.
 
Ѕ≥лет є 16
1.         ≤дэальны газ. ≤затэрм≥чны, ≥забарны ≥ ≥захорны працэсы Ґ ≥дэальным газе.
2.         «адача па тэме «ƒзе€нне магн≥тнага ≥ электрычнага палЄҐ на зараджаную часц≥цу, €ка€ рухаецца Ґ ≥х».
3.         Ёксперыментальнае заданне. ѕраверка Ґмовы раҐнаваг≥ нерухомага блока.
 
Ѕ≥лет є17
1.          агерэнтнасць. ≤нтэрферэнцы€ св€тла.
2.         «адача па тэме « аэф≥цыент карыснага дзе€нн€ цеплавых рухав≥к.
3.         Ёксперыментальнае заданне. ¬ызначэнне даҐжын≥ дроту рэастата.
 
Ѕ≥лет є 18
1.         ”нутрана€ энерг≥€.  олькасць цеплын≥. –абота Ґ тэрмадынам≥цы. ѕершы закон тэрмадынам≥к≥.
2.         «адача па тэме « андэнсатары. Ёнерг≥€ электрычнага пол€ кандэнсатара».
3.         Ёксперыментальнае заданне. ¬ызначэнне каэф≥цыента карыснага дзе€нн€ нах≥ленай плоскасц≥.
 
Ѕ≥лет є 19
1.         ‘отаэлектрычны эфект. Ёксперыментальны€ законы знешн€га фотаэфекту. ”раҐненне Ёйнштэйна дл€ фотаэлектрычнага эфекту.
2.         «адача па тэме ««'€ва сама≥ндукцы≥».
3.         Ћабараторна€ работа. ¬ызначэнне паскарэнн€ сва-боднага падзенн€ з дапамогай матэматычнага ма€тн≥ка.
 
Ѕ≥лет є 20
1.         ѕрынцып дзе€нн€ цеплавых машын.  аэф≥цыент карыснага дзе€нн€ цеплавых рухав≥коҐ.
2.         «адача па тэме «–абота Ґ электрастатычным пол≥. ѕатэнцы€л. –ознасць патэнцы€лॻ.
3.         Ёксперыментальнае заданне. ¬ызначэнне цэнтра≥мкл≥вага паскарэнн€ з дапамогай кан≥чнага ма€тн≥ка.
 
Ѕ≥лет є 21
1.         “эмпература €к мера с€рэдн€й к≥нетычнай энерг≥≥ малекул. јсноҐнае ҐраҐненне малекул€рна-к≥нетычнай тэоры≥ ≥дэальнага газу.
2.         «адача па тэме «–ух цела, к≥нутага гарызантальна».
3.         Ёксперыментальнае заданне. ѕраверка залежнасц≥ с≥лы электрычнага току Ґ правадн≥ку ад €го супрац≥Ґленн€ пры паралельным злучэнн≥ правадн≥коҐ.
 
Ѕ≥лет є 22
1.         –адыеактыҐнасць. «акон радыЄактыҐнага распаду.
2.         «адача па тэме «ЌераҐнамерны паступальны рух. ѕаскарэнне. ѕрамал≥нейны роҐнапаскораны рух».
3.         Ёксперыментальнае заданне. ѕраверка залежнасц≥ супрац≥Ґленн€ правадн≥ка ад €го даҐжын≥ з дапамогай рэастата.
 
Ѕ≥лет є 23
1.         Ёлектрычны ток у электрал≥тах. «аконы электрол≥зу.
2.         «адача па тэме «’валевы€ Ґласц≥васц≥ св€тла. ≤нтэрферэнцы€ ≥ дыфракцы€ св€тла».
3.         Ёксперыментальнае заданне. ¬ызначэнне плошчы кардоннай пласц≥нк≥ н€прав≥льнай формы з дапамогай вагаҐ.
 
Ѕ≥лет є 24
1.         Ёлектрычны ток у паҐправадн≥ках.
2.         «адача па тэме «–ух цела па акружнасц≥ з захаваным модулем хуткасц≥».
3.         Ёксперыментальнае заданне. ¬ызначэнне Ґнутранага супрац≥Ґленн€ гальван≥чнага элемента.
 
Ѕ≥лет є 25
1.         ядзерны€ рэакцы≥. Ћанцуговы€ €дзерны€ рэакцы≥. ядзерны рэактар.
2.         «адача па тэме «јсноҐнае ҐраҐненне малекул€рна-к≥нетычнай тэоры≥ ≥дэальнага газу».
3.         Ёксперыментальнае заданне. ѕраверка выканальнасц≥ «залатога прав≥ла механ≥к≥» дл€ рычага.
 
Ѕ≥лет є 26
1.         Ёлектрамагн≥тны€ хвал≥. ”ласц≥васц≥ электрамагн≥тных хваль. ’уткасць распаҐсюджанн€ электрамагн≥тнай хвал≥.
2.         «адача па тэме ««акон узаемасув€з≥ масы ≥ энерг≥≥».
3.         Ёксперыментальнае заданне. ¬ызначэнне раҐнадзейнай дзвюх с≥л, нак≥раваных уздоҐж адной прамой.
 
—качать все билеты одним фалом: bilety-po-fizike.doc [52.5 Kb] (cкачиваний: 584)

Ќе нравитс€ ( - ) +6 Ќравитс€ ( + )
 лючевые слова  лючевые слова: используй, экзамен, билеты, физика

ѕохожие новости
 • Ёкзаменационные билеты по астрономии за курс средней школы 2009-2010 (Ѕелар ...
 • ‘изика 11 (2009). –ешение упражнени€ є1
 • ‘изика 11 (2009). –ешение упражнени€ є3
 • Ёкспертное заключение на уч. пособие "‘изика 8". —оответствие программе
 •  онкурсна€ задача є2


 •  омментарий #1
  :: јвтор јвтор: Wednesday :: ƒата 24.05.2011, 02:58 :: ћесто жительства: -- :: ICQ: --
  Wednesday

  «арегистрирован:
  --

  Ќовостей: 0
   омментариев: 0
  «вание: гость
  --------------------
  E-mail:
  Home run! Great slugging with that anwser!

   омментарий #2
  :: јвтор јвтор: Viavian :: ƒата 30.10.2012, 15:15 :: ћесто жительства: -- :: ICQ: --
  Viavian

  «арегистрирован:
  --

  Ќовостей: 0
   омментариев: 0
  «вание: гость
  --------------------
  E-mail:
  Now I feel stpuid. That's cleared it up for me

   омментарий #3
  :: јвтор јвтор: ќлег :: ƒата 12.04.2013, 15:15 :: ћесто жительства: -- :: ICQ: --
  ќлег

  «арегистрирован:
  --

  Ќовостей: 0
   омментариев: 0
  «вание: гость
  --------------------
  E-mail:
  а ответы имеютс€???

   омментарий #4
  :: јвтор јвтор: »здели€ дл€ всевозможных механизмов под :: ƒата 11.01.2014, 21:22 :: ћесто жительства: -- :: ICQ: --
  »здели€ дл€ всевозможных механизмов под

  «арегистрирован:
  --

  Ќовостей: 0
   омментариев: 0
  «вание: гость
  --------------------
  E-mail:
  “олько вчера об этом думал, так что пост как нельз€ в тему!

  ƒобавление комментари€

  ¬аше им€:

  ¬аш E-Mail:


  ¬ключите эту картинку дл€ отображени€ кода безопасности
  ќбновить, если не виден код


  ¬ведите результат сложени€:


    Ўкольна€ физика
  Copyright © 2004-2010 "Ўкольна€ физика". All Rights Reserved. ќбратна€ св€зь | Feedback |  арта сайта | Sitemap | —татистика | Statistics
  Designed by: 7-by © 2010. —лужбы мониторинга серверов