—крыть/ѕоказать меню
ќб учебниках –ешаем ѕоиграем? —мотри... »спользуй на уроке! јнимации по физике ‘изика - малышам! Ёксперимент Ёто интересно! јстрономи€ ≈сть иде€! ќбразование вне политики ≈сть вопросы? ѕеречитаем... –епетитор јнекдот в тему ‘изическа€ библиотека
 
 
  [¬не политики, ѕеречитаем] : „аму вучань атрымл≥вае на ≥спыце Ґ школе 8Ч9 балॠз 10, а на тэсце Ч 12Ч15 балॠ?..
| јвтор јвтор: admin | ƒата ƒата: 9.08.2010, 19:07 | ѕросмотров ѕросмотров (4805) | ѕечать ѕечать

„аму вучань атрымл≥вае на ≥спыце Ґ школе 8Ч9 балॠз 10, а на тэсце Ч 12Ч15 балॠ?..

„аму вучань атрымл≥вае на ≥спыце Ґ школе 8Ч9 балॠз 10, а на тэсце Ч 12Ч15 балॠ?..
 
яҐген Ѕарысав≥ч Ћ≤¬яЌ“ — аҐтарытэтны рэпетытар, €к≥ легальна працуе з 2001 года, выкладчык матэматык≥ ≥ ф≥з≥к≥, рыхтуе штогод кал€ сотн≥ вуч툥. ƒа таго ж Єн — тэлезорка: некальк≥ разоҐ €го запрашал≥ Ґ €касц≥ эксперта на тэлешоу "¬ыбар". Ќа размову са спадаром яҐгенам натхн≥л≥ вын≥к≥ цэнтрал≥заванага тэставанн€ па ф≥з≥цы (73 % аб≥турыентॠатрымал≥ менш за 20 балаҐ) ≥ матэматыцы (62,5 % аб≥турыентॠатрымал≥ менш за 20 балаҐ).  атастрофа школьнай адукацы≥? ƒрэннае выкладанне? ƒрэнны€ вучн≥? ≤ гэта, ≥ не тольк≥ гэта, м€ркуе яҐген Ћ≤¬яЌ“.

"я пав≥нен быць удз€чны ћ≥н≥стэрству адукацы≥:
з кожным годам у нас,
рэпетытараҐ, усЄ больш працы"

— —падар яҐген, €к≥€ школьн≥к≥ сЄнн€ зв€ртаюцца да вас €к да рэпетытара?


— як прав≥ла, узровень ведॠу большасц≥ сучасных школьн≥кॠвельм≥ н≥зк≥. ≤ з кожным годам Єн роб≥цца ҐсЄ н≥жэйшы. я пав≥нен быць удз€чны ћ≥н≥стэрству адукацы≥: з кожным годам у нас, рэпетытараҐ, усЄ больш працы! ” ћ≥нску засталос€ л≥таральна 5-6 школ, дзе больш-менш прыстойны Ґзровень ведॠпа матэматыцы. Ўто датычна ф≥з≥к≥, то практычна н≥ Ґ аднаго вучн€ н≥€к≥х ведॠпа ф≥з≥цы н€ма.  ал≥ прыходз≥ць вучань займацца да м€не матэматыкай, € стараюс€ вы€в≥ць €го пачатковы Ґзровень, каб было ад чаго адштурхоҐвацца.  ал≥ ж прыходз≥ць вучань займацца ф≥з≥кай, € н≥ пра што €го не пытаюс€, бо ведаю, што Єн н≥чога не ведае. ≤ вельм≥ рэдка моцна здз≥Ґл€юс€, кал≥ вучань усЄ ж нешта ведае. —Єлета з некальк≥х дз€с€ткॠма≥х вуч툥 па ф≥з≥цы нешта ведॠадз≥н.

— ¬ашы словы пацв€рджаюць стаб≥льна н≥зк≥€ вын≥к≥ на цэнтрал≥заваным тэставанн≥ па згаданых прадметах...

— Ќу так, бо падае таксама Ґзровень настаҐн≥каҐ. ƒобры€ настаҐн≥к≥, €к≥х раней было вельм≥ шмат, альбо сыходз€ць на пенс≥ю, альбо Ґ рэпетытары. ј на ≥хн€е месца прыходз€ць выпускн≥к≥ пед≥нстытутаҐ. √эта Ґ асноҐнай масе нават не троечн≥к≥, а двоечн≥к≥. ѕра гэта гавораць прахадны€ балы Ґ педагаг≥чны€ ¬Ќ” — €к у ћ≥нску, так ≥ Ґ ≥ншых гарадах. яны Ґ с€рэдн≥м — 150-160 балॠз 400. ѕал≥чым. —€рэдн≥ бал атэстата Ґ ћ≥нску — 70-80. јтрымл≥ваецца, што на трох тэстах, €к≥€ застал≥с€, вучань наб≥рае недзе 70 балаҐ. «начыць, на адным тэсце Єн наб≥рае 20-25 балаҐ. √эта Ґзровень двоечн≥ка, у лепшым выпадку троечн≥ка! «разумела, што н≥€ка€ вучоба Ґ ≥нстытуце не зроб≥ць з двоечн≥ка выдатнага выкладчыка! –аней было ≥накш. ’оць ≥ тады Ґ пед≥нстытут ≥шл≥ не тольк≥ лепшы€ вучн≥, але ≥ харашысты, ≥ рэдка кал≥ троечн≥к≥.

— ј чаму атрымл≥ваецца так, што на выпускных ≥спытах у школе дзец≥ атрымл≥ваюць высок≥€ балы — 8, 9 (з дзес€ц≥). ј праз кольк≥ тыд툥 на цэнтрал≥заваным тэставанн≥ — 12, 15, 18 (са ста)?..

—  ал≥ б ≥спыты Ґ школе адбывал≥с€ так, €к пав≥нны, н≥кога б не здз≥в≥л≥ так≥€ н≥зк≥€ вын≥к≥ на цэнтрал≥заваным тэставанн≥. ѕра тое, што ≥спыты Ґ школах — гэта, можна сказаць, прафанацы€, ведаюць усе, хто працуе Ґ с≥стэме адукацы≥. ћагчыма, мног≥€ роб€ць выгл€д, што €ны гэтага не ведаюць. як праходз≥ць ≥спыт, скажам, па матэматыцы? ®сць зборн≥к≥ экзаменацыйных матэры€лॠпа матэматыцы, €ны выдадзены€. јф≥цыйна выдадзены€ рашальн≥к≥ гэтых задач. “аксама шырока распаҐсюджаны€ ≥ прадаюцца рашальн≥к≥ Ґ выгл€дзе шпаргалак.  ал≥ вучань ≥дзе на ≥спыт — Єн заҐжды мае так≥ рашальн≥к. –ашальн≥к схаваны Ґ €го Ґ к≥шэн≥, Єн жа схаваны за батарэ€й у кал≥доры, Єн жа схаваны Ґ прыб≥ральн≥, гэты ж рашальн≥к маюць ≥ бацьк≥, €к≥€ с€дз€ць у суседн≥м пако≥ з кавай-гарбатай. ≤ €шчэ гэты€ рашальн≥к≥ маюць настаҐн≥к≥. —хемॠнекальк≥. ѕерша€ — настаҐн≥к шчыра дае вучн€м сп≥саць. ѕрычым Єн кантралюе, каб "шасцЄрачн≥к" не сп≥сॠна дз€с€тку. ј вось кал≥ вучань ≥дзе на медаль — у гэтым выпадку Єн абав€зкова пасл€ ≥спыта застанецца Ґ школе, €гона€ праца будзе вычытана€ Ґс≥м≥ выкладчыкам≥. ”се пымылк≥ будуць выпраҐлены€, а кал≥ выпраҐлен툥 будзе больш чым трэба, праца будзе ахайна перап≥сана€ вучнем. ” некаторых школах так нахабна не сп≥сваюць. “ады вучань чакае, пакуль настаҐн≥к выйдзе. јльбо сам выходз≥ць — у прыб≥ральню ц≥ пад'есц≥ (гэта дазвал€ецца). ≤ нават кал≥ Ґ школе Єсць прав€ральн≥к≥, гэта не праблема, бо ≥ €ны ҐсЄ ведаюць, усЄ разумеюць.

"“эст ц€гнецца
тры гадз≥ны, але палова вуч툥 сыходз≥ць
у першы€ паҐгадз≥ны"

— —падар яҐген, кал≥ "Ґсе ҐсЄ ведаюць", навошта гэта?

— я ≥ сам не разумею! √эта сакрэт пал≥шынел€! ј пасл€ прыходз€ць вын≥к≥ тэставанн€ — ≥ ҐсЄ роб≥цца зразумелым. ” гэтым годзе тэставанне было самае простае ≥ карэктнае за Ґсе пап€рэдн≥€ гады, цалкам у межах школьнай праграмы. ј с€рэдн≥ бал быҐ н≥жэйшы, чым раней: па рэспубл≥цы 18 па ф≥з≥цы ≥ 21 па матэматыцы!

— јле ж гэта — бл≥зка да нул€!..

— ј вы ведаеце, што тэст ц€гнецца тры гадз≥ны, але палова Ґс≥х аб≥турыентॠсыходз≥ць у першы€ паҐгадз≥ны? „аму €ны не змагаюцца?! ј таму, што €ны Ґ прынцыпе не разумеюць, пра што ≥дзе гаворка Ґ тэсце! √эта адз≥на€ прычына, чаму можа сысц≥ аб≥турыент: словы, €к≥€ Єн бачыць, не стыкуюцца Ґ сказы ≥ тэкст. “аму Єн наҐздагад расстаҐл€е значк≥, рашае самае простае, што ведае, — ≥ сыходз≥ць. ј праз гадз≥ну Ґ аҐдыторы≥ застаецца 20—30 % аб≥турыентаҐ, ≥ так — усе апошн≥€ гады.

— Ќедаверл≥вы чытач пра вашы расповеды пра сп≥сванне на ≥спытах скажа: н≥быта са свечкай ста€Ґ! јдкуль у вас так≥€ сакрэтны€ звестк≥?

— Ќ≥€к≥ гэта не сакрэт! √эта нейка€ дурацка€ гульн€! я разумею, кал≥ людз≥ ашукваюць адно аднаго з нейк≥м сэнсам — скажам, гул€ючы Ґ карты. як≥ сэнс ашукваць тут? ƒал≥ вы вучню сп≥саць, пастав≥л≥ "восем" — а праз тыдзень Єн атрымॠна тэставанн≥ 14 балॠса 100 магчымых. як≥ сэнс? ћае словы можна праверыць двума спосабам≥. ѕершы спосаб — нечакана прыйсц≥ Ґ школу ≥ даць вучн€м нап≥саць кантрольную. ƒруг≥ — н€хай чытачы "«в€зды" (вучн≥, настаҐн≥к≥, бацьк≥...) дашлюць у рэдакцыю свае водгук≥, €к праходз€ць ≥спыты Ґ школе. ƒумаю, вы атрымаеце г≥сторы≥, ц≥кавейшы€ за мае.

— јд вуч툥, €к≥€ праходз≥л≥ тэставанне, даводз≥лас€ чуць: там вельм≥ складана, мы гэта Ґ школе не праходз≥л≥. ÷≥ сапраҐды выходз€ць заданн≥ на тэстах за межы школьнай праграмы?

— ¬ыходз€ць — у тым сэнсе, што Ґ школе €ны н≥чога не рашаюць. Ќе таму, што гэта не Ґваходз≥ць у школьную праграму, а таму, што на Ґроках вучн≥ гэтым не займаюцца. ѕрыв€ду вам просты прыклад: у тэстах гэтага года палова аб≥турыентॠне адказала на пытанне, у €к≥х адз≥нках вым€раецца напружанне! ’оць, мне расказвал≥ вучн≥, на некальк≥ задан툥 вышэй была фраза (у ≥ншай задачы): "Ќапружанне Ґ ланцугу 220 вольт..." ≤ гэта — не Ґсе выпускн≥к≥ школ, а тольк≥ ты€, каму дл€ паступленн€ трэба здаваць ф≥з≥ку, €ны мус≥л≥ рыхтавацца.

"Ќа выпускн≥ках
гэтага года выпрабавал≥
4 рэформы адукацы≥.
Ўто ад ≥х патрабаваць?"

— ј хто Ґ так≥м выпадку паступае ва Ґн≥верс≥тэты, кал≥ на тэстах усе так≥€ дурн≥ ≥ п≥шуць на 18 балаҐ?

— ƒл€ м€не таксама загадка: навошта вышэйша€ адукацы€ дл€ чалавека, €к≥ наб≥рае так≥€ н≥зк≥€ балы? Ќельга браць так≥х вуч툥 ва Ґн≥верс≥тэт! ”н≥верс≥тэт — гэта не дз≥ц€чы садок, дзе вучаць з нул€. Ѕез пэҐнага ҐзроҐню ведॠтам раб≥ць н€ма чаго. ћне н€даҐна расказॠзнаЄмы дацэнт ун≥верс≥тэта рэальны выпадак. —тудэнт здае ≥спыт. ” €го пытанне — трэц≥ закон тэрмадынам≥к≥, дзе гаворыцца, што "тэмпература 0   (чытаецца: "нуль  ельв≥н" — √.Ћ.) недас€гальна€". —тудэнт вымав≥Ґ гэтую фразу так: "“эмпература ќ'кей — недас€гальна€"... ј бачыл≥ б вы, кольк≥ памылак роб€ць студэнты, кал≥ п≥шуць нейк≥€ за€вы Ґ дэканаце...

— як вы м€ркуеце, ц≥ можа сЄнн€ школа — без рэпетытарॠ— падрыхтаваць вучн€ да годнага паступленн€ ва Ґн≥верс≥тэт?

— ” нас усе дыскус≥≥ пра адукацыю зводз€цца да пытан툥 "¬ы "за" ц≥ "супраць" школьнай формы?", "¬ы "за" ц≥ "супраць" тэставанн€?" ”се гавораць пра форму — ≥ н≥хто не кажа пра змест. ”зровень настаҐн≥кॠпадае, адпаведна падае ≥х аҐтарытэт, адпаведна фарм≥руецца стаҐленне вуч툥 да прадмета. ѕадручн≥к≥ — катастраф≥чны€. ѕраграмы — часам вельм≥ дз≥Ґны€... (на гэтым месцы спадар яҐген доҐга ≥ падраб€зна прыводз≥ць прыклады — √.Ћ.)

— Ќедаверл≥вы чытач зноҐку зак≥не вам: вось, €к≥ Єн разумны, усЄ €му дрэнна. ј чаму не прапануе, €к палепшыць с≥туацыю?

— я, дарэчы, таксама не люблю людзей, €к≥€ кажуць, €к усЄ дрэнна ≥ н≥чога не прапаноҐваюць. јле с≥туацы€ Ґ адукацы≥ настольк≥ дрэнна€, што нейк≥ просты чароҐны рэцэпт ужо складана прапанаваць. √эта пав≥нен быць комплекс мерапрыемствॠна дз€ржаҐным узроҐн≥, каб нешта зм€н≥ць: падручн≥к≥, праграмы, заробак настаҐн≥кам, узровень падрыхтоҐк≥ настаҐн≥каҐ, бюракраты€ Ґ школе... “акой бюракраты≥ не было н≥кол≥!  ал≥ € заканчвॠшколу, а пасл€ прыйшоҐ працаваць маладым настаҐн≥кам, у кожнай школе была медс€стра, у мног≥х школах — лекар, зубны каб≥нет. ≤ была адна сакратарка, €ка€ часам нешта стукала на савецкай друкарцы. ÷€пер у ћ≥нску адна медс€стра на тры школы, н≥€к≥х лекараҐ. «атое Ґ кожнай школе Єсць машбюро, у €к≥м 3-4 чалавек≥ на сучаснай тэхн≥цы с€дз€ць ≥ цэлым≥ дн€м≥ друкуюць ды памнажаюць дакументы. ƒырэктар ≥ завуч, замест таго, каб арган≥зоҐваць навучальны працэс, таксама большую частку часу працуюць з дакументам≥! “ое самае — пс≥холаг≥ ≥ сацы€льны€ педагог≥! ј доследы паказваць перастал≥, лабараторны€ работы праводз€цца тэарэтычна...

— јле што раб≥ць з гэтым≥ ганебным≥ вын≥кам≥ тэстॠ— 15-20 балаҐ?

— —≥стэма тэставанн€ — гэта адз≥на€ с≥стэма Ґ нашай адукацы≥, €ка€ працуе добра, €на празрыста€ ≥ некарумпавана€. ®сць два вары€нты разв≥цц€ падзей. ѕершы, неверагодны: людз≥, €к≥€ праводз≥л≥ гэты€ б€сконцы€ рэформы адукацы≥... ѕатлумачу адразу, чаму "б€сконцы€". ¬ыпускн≥к≥ гэтага года пайшл≥ Ґ школу Ґ нул€вы клас (а не Ґ першы). «атым €ны з 4 класа пераскочыл≥ Ґ шосты. ѕотым €ны два гады вучыл≥с€ Ґ дз€в€тым класе. ѕотым €ны з дз€в€тага пераскочыл≥ Ґ адз≥наццаты, дзе прайшл≥ матэры€л двух апошн≥х класॠза адз≥н год. Ўто хацець ад гэтых дз€цей?! яны €к паддоследны€ сабак≥! Ќа ≥х выпрабавал≥ 4 рэформы! ј рэформа — гэта не тольк≥ змена класаҐ, гэта — змена праграм, змена падручн≥каҐ!.. ƒык вось, першы вары€нт неверагодны: людз≥, €к≥€ праводз≥л≥ Ґсе гэты€ рэформы, прызнаюцца, што €ны загуб≥л≥ нашу вельм≥ н€дрэнную с≥стэму адукацы≥, прызнаюць сваю памылку, што трэба нешта зм€н€ць. ƒруг≥ вары€нт — разб≥ць люстэрка, то бок — зн≥шчыць с≥стэму тэставанн€. ≤ ҐсЄ — вын≥к≥ будуць добры€. ”вогуле, € л≥чу, што Ґ нас вельм≥ багата€ дз€ржава — дазвал€е сабе Ґтрымл≥ваць такую арм≥ю прав€ральн≥каҐ. ѕрыводжу прыклад. ƒа маЄй калег≥-настаҐн≥цы прыйшл≥ прав€раць арфаграф≥чны рэжым. јказваецца, што раней трэба было п≥саць "—шытак па матэматыцы" Ґ адз≥н радок, а ц€пер — у два. ÷≥ наадварот — не пам€таю Ґжо. —€дз€ць ≥ прав€раюць гэта. ÷≥ €шчэ. ¬учань пав≥нен хатн€е заданне зап≥сваць у дзЄнн≥к з в€л≥кай л≥тары, а настаҐн≥к у класны журнал — з маленькай. ≤ вось с€дз€ць гэты€ трутн≥ — ≥ прав€раюць гэтую ах≥нею, за дз€ржаҐны€ грошы! –азумееце — гэта самае важнае, з €кой л≥тары п≥саць заданне!.. јльбо €шчэ. ƒа маЄй знаЄмай настаҐн≥цы прыйшл≥ прав€раць "ƒзЄнн≥к класнага к≥раҐн≥ка". ≤ вось у €е зап≥сана: "ѕрыборка каб≥нета". ≤ прав€раючы Єй зраб≥Ґ заҐвагу: "Ќ€прав≥льна, трэба было зап≥саць: "ѕрацоҐна€ акцы€ — прыборка каб≥нета". ¬ось на што часам ск≥равана€ энерг≥€ чыноҐн≥каҐ.
 
√леб ЋјЅјƒ«≈Ќ ј. ‘ота аҐтара. ѕа матэры€лам газеты "«в€зда" 

Ќе нравитс€ ( - ) +2 Ќравитс€ ( + )
 лючевые слова  лючевые слова: школа, образование, физика, ÷“, централизованное тестирование, Ћив€нт

ѕохожие новости
 • ћае адз≥наццац≥класн≥к≥ дакладна вызначыл≥с€ са сваЄй будучай прафес≥€й
 • ¬еды без уменн€ ≥х прым€н≥ць Ч €к чамадан без ручк≥
 • –эформа адукацы≥ Ґ √руз≥≥
 • √рамадска€ дыскус≥€: як зраб≥ць беларускую школу эфектыҐнай?
 •  ак оценить де€тельность школы или вуза


 •  омментарий #1
  :: јвтор јвтор: Alexfiz2111 :: ƒата 29.03.2011, 09:56 :: ћесто жительства: -- :: ICQ: --
  Alexfiz2111

  «арегистрирован:
  --

  Ќовостей: 0
   омментариев: 0
  «вание: гость
  --------------------
  E-mail:
  ƒа....€ очень рад, что где то можно высказатьс€ по поводу нашего образовани€...и про то что в школах став€т отметки просто так это известно...и прав автор статьи, что можно в любой момент дать контрольную в любом классе и она покажет на каком уровне наше образование

   омментарий #2
  :: јвтор јвтор: Wonjin :: ƒата 19.09.2015, 19:36 :: ћесто жительства: -- :: ICQ: --
  Wonjin

  «арегистрирован:
  --

  Ќовостей: 0
   омментариев: 0
  «вание: гость
  --------------------
  E-mail:
  You've imsspreed us all with that posting!

  ƒобавление комментари€

  ¬аше им€:

  ¬аш E-Mail:


  ¬ключите эту картинку дл€ отображени€ кода безопасности
  ќбновить, если не виден код


  ¬ведите результат сложени€:


    Ўкольна€ физика
  Copyright © 2004-2010 "Ўкольна€ физика". All Rights Reserved. ќбратна€ св€зь | Feedback |  арта сайта | Sitemap | —татистика | Statistics
  Designed by: 7-by © 2010. —лужбы мониторинга серверов